Store Info

Sunday People (Yoyogi-Uehara, Tokyo): https://www.sun-day-people.com

BUTSU/YOKU (Sendagaya, Tokyo): https://shop-butsuyoku.jp

Choice is Yours (Morioka, Iwate): http://www.choiceisyours.net

Study Showroom (Osaka, Osaka): http://studyshowroom.com

BALUCA (Fukuyama, Hiroshima): https://balucadepartment.net